Giáo trình: Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

Tập hợp các cơ sở phương pháp sử dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước thải và môi trường

Thông tin chung giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

- Tác giả:

Trần Văn Nhân - Ngô Thị Nga

- Xuẩt bản tại:

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2002

- Mục tiêu giáo trình:

Giáo trình "công nghệ xứ lý nước thải" này được biên soạn theo đề cương môn học chính thức cùng tên của ngành Công nghệ Môi trường. Trường đại học Bách khoa Hà Nôi, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và công nghệ xử lý nước thải, cùng các tiếp cận bảo vệ môi trường.

- Đối tượng:

Giáo trình này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cao học ngành Công nghệ Môi trường và các cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý nước thải.

- Trọng tâm giáo trình:

Là cơ sở của các phương pháp sử dụng trong công nghệ xử lý nước thải và các tính toán công nghệ. Giáo trình cũng dành một phần thích đáng giới thiệu tiếp cận giải quyết vấn đề nước thải công nghiệp và xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp.

Thành phần giáo trình bao gồm:

Lời nói đầu

Chương I: Sự ô nhiễm môi trường nước

xử lý thoát nước thải

Sơ đồ nguyên lý và các mức độ xử lý nước thải

Chương II: Các phương pháp xử lý nước thải

Chương III: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp

Xử lý chất thải

Sơ đồ hệ thống xử lý chất thải của công ty Roemond Hà Lan

Đọc thêm


0 bình luận